วงดนตรี

ประเภทของวงดนตรีไทย

ยินดีรับใช้และให้คำปรึกษา สนใจติดต่อกับนักดนตรีโดยตรง โทร 084- 4230595 และ 092-7873650 นุช
เกี่ยวกับเรา ขั้นตอนการบรรเลง รูปแบบวงดนตรี รายชื่อเพลง อัลบั้มวงดนตรี คำแนะนำในการเลือกวงดนตรี ติดต่อ / ชำระเงิน

1 ทฤษฏีดนตรี พื้นฐาน | 2 ประวัติของเครื่องดนตรีสาีกล| 3 ประวัติของเครื่องดนตรีไทย |4 ประเภทของวงดนตรีสากล 5 ประเภทของวงดนตรีไทย

ประเภทของวงดนตรีไทย

วงดนตรีไทย ที่ใช้บรรเลงเป็นแบบแผนกันอยู่ในปัจจุบันนี้มีอยู่ 3 ประเภท ด้วยกันคือ

วงปี่พาทย์

วงเครื่องสาย

วงมโหรี

วงปี่พาทย์ เป็นวงดนตรีที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเป็นสำหรับโดยมีปี่ (เครื่องเป่า) เป็นประธาน วงปี่พาทย์มี 3 ขนาดคือ

วงปี่พาทย์เครื่องห้า เครื่องดนตรีประกอบด้วย ปี่ใน , ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ กลองทัด – ตะโพน และฉิ่ง
วงปี่พาทย์เครื่องคู่ ประกอบด้วยเครื่องดนตรีอย่างละ 2 ชิ้น หรือ เครื่องดนตรี ที่เข้าคู่กัน


 

วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องดนตรีเช่นเดียวกับ วงปี่พาทย์ เครื่องคู่แต่เพิ่มเครื่องดนตรีเข้าไปอีก 2 ชิ้น

คือ ระนาดเอกเหล็ก และระนาดทุ้มเหล็ก ทำให้ขนาดของวงขยายใหญ่ขึ้นวงปี่พาทย์ทั้ง 3 ขนาดนี้ ถ้าใช้ไม้แข็งตี เรียกว่า วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ถ้าใช้ไม้นวมตี เรียกว่า วงปี่พาทย์ไม้นวมวงปี่พาทย์ใช้บรรเลงประกอบการแสดง

มหรสต่างๆ บรรเลงประโคมในงานพระราชพิธี พิธีสำหรับชาวบ้านและพิธีสงฆ์ตลอดจนงานฤกษ์ งานมงคล เช่น ขึ้นบ้านใหม่ 

โกนจุก และบวชนาค เป็นต้น วงปี่พาทย์นอกจากจะมี 3 ขนาดดังกล่าวแล้ว ยังมีปี่พาทย์ชนิดอื่น ๆ อีก

วงปี่พาทย์นางหงส์ เป็นวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีเช่นเดียวกับวง ปี่พาทย์ที่กล่าวแล้ว แตกต่างกันที่วงปี่พาทย์นางหงส์ใช้ปี่ชวาแทน

ปี่ในและปี่นอกและใช้กลองมลายู 1 คู่ แทนตะโพนและกลองทัด(ตามชนบทบางแห่งก็ยังใช้กลองทัดตีเสียงดังครึม ๆๆๆ) 

วงดนตรีชนิดนี้ใช้บรรเลงประโคมงานศพเท่านั้น
 
วงปี่พาทย์มอญ เป็นวงดนตรีที่นำเอาเครื่องดนตรีของมอญมา ผสมกับเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ของไทย ขนาดของวงโดยอนุโลม

ตามอย่างวงปี่พาทย์ของไทย เป็น 3 ขนาด เช่นเดียวกันคือ วงปี่พาทย์มอญเครื่องห้า วงปี่พาทย์มอญเครื่องคู่และวงปี่พาทย์มอญ

เครื่องใหญ่ (ในบางครั้งก็มีการเพิ่มจำนวนฆ้องมอญเข้าไปจำนวนมากกว่า 2 วงขึ้นไป ถือว่าเป็นวงพิเศษ)เครื่องดนตรีของมอญที่นำ

มาผสมได้แก่ ฆ้องมอญ ( ลักษณะตั้งโค้งขึ้นข้างบนทั้ง 2 ข้าง) ตะโพนมอญ เปิงมางคอก และปี่มอญ วงปี่พาทย์มอญปัจจุบัน นิยม

ใช้บรรเลงประโคนในงานศพกันอย่างแพร่หลายยิ่งกว่าวงปี่พาทย์นางหงส์ 
วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ เป็นวงดนตรีซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา นิริรา นุวัดติวงศ์ทรงปรับปรุงขึ้นใหม่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อใช้

บรรเลงประกอบการแสดงละครอย่างใหม่ของเจ้าพระยาเทเวศรวงษ์วิวัฒน์ ซึ่งภายหลังเรียกว่า “ ละครดึกดำบรรพ์” ทำให้วงดนตรี

ชนิดนี้ได้ชื่อว่า “ วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์” เช่นกัน ลักษณะการปรับปรุงวง ก็โดยการตัดเครื่องดนตรีที่มี เสียงสูงแหลมออกเหลือแต่

เครื่องดนตรีที่มีเสียงทุ้มนุ่มนวล และประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่เหมาะสมขึ้นใหม่บางอย่าง เครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ ดึกดำบรรพ์

ประกอบด้วย ระนาดเอก , ฆ้องวงใหญ่ , ระนาดทุ้ม , ระนาดทุ่มเหล็ก , ขลุ่ย , ซออู้ , กลองแขก , ตะโพน, กลองตะโพน, ( ประดิษฐ์ขึ้นใหม่)

ฆ้องหุ่ย ( ซ้อง 7 ใบ ประดิษฐ์ขึ้นใหม่) และเครื่องกำกับจังหวะ

วงปี่พาทย์ชาตรี หรือ วงปี่พาทย์เครื่องห้าชนิดเบา ประกอบด้วย เครื่องดนตรีจำนวน 5 ชิ้น ได้แก่ ปี่ , กลองชาตรี , ( กลองตุ๊ก) โทนหรือ

ทับ , ฆ้องคู่ , และฉิ่ง วงปี่พาทย์ชนิดนี้สำหรับใช้บรรเลงประกอบการแสดงละครชาตรี หนังตะลุงและโนราห์