รูปแบบวงดนตรี

1. วงดนตรีประเภทเครื่องสาย (String Instruments)

เป็นวงดนตรีที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีประเภทสายทั้งหมดเช่น Violin, Viola, Cello, DubleBass จะเป็นเพลงบรรเลงอย่างเดียว ไม่นิยมมีนักร้อง

เน้นบรรเลงเพลงฟังในสไตล์เรียบง่าย โดยบทเพลงที่บรรเลงจะเป็นบทเพลงประเภทคลาสสิคเป็นส่วนใหญ่ร่วมไปถึงเพลงพระราชนิพนธ์,เพลงสากล

เพลงไทยและเพลงอื่นๆ วงดนตรีจะเป็นแค่ส่วนประกอบของงานโดยการเน้นการสนทนาทักทายเป็นสำคัญ ผู้บรรเลงต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

ผู้ใดเล่นผิดพลาดจะได้ยินอย่างเด่นชัด บรรเลงด้วยความถูกต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของดนตรีประเภทนี้

String Trio
1. Violin 2. .Viola 3 .Cello


String Quartet 1
1. Violin 2. Violin 3. Viola Cello

String Quartet 2
1.Violin 2. Viola 3. Cello 4. DubleBass

String Quintet
1. Violin 2. Violin 3. Viola 4. Cello 5. DubleBass

ผู้บรรเลงดนตรีประเภทนี้ จะต้องผ่านการฝึกทางด้านดนตรีมาโดยเฉพาะ

มีความสามารถสูงผ่านการเล่นด้วยกันเป็นเวลาหลายปีพอที่จะถ่ายทอด

อารมณ์ ความรู้สึกของบทเพลงออกสู่ผู้ฟังได้ดี

ความเป็นดนตรีคลาสสิคนั้นต้องอาศัยความละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นของ

องค์ประกอบดนตรีตั้งแต่ เสียง จังหวะ ทำนอง เสียงประสาน

ลักษณะเด่นของวงดนตรีประเภทนี้ก็คือ จะเป็นเสียงดนตรีที่แท้ี่จริง

โดยไม่มีเครื่องดนตรีไฟฟ้าและเทคโนโลยี่มาช่วยเพื่อ เน้นการสนทนา

ทักทายเป็นสำคัญ

String Quartet


2. วงดนตรีเครื่องสายผสม

จะมีชื่อเรียกหลายชื่อเช่น วงทรีโอ วงป๊อป วงป๊อปแจ๊ส วงผสม วงแชมเบ้อร์ วงคอมโบ้ เป็นต้น

เป็นวงดนตรีที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายผสมกับเครื่องดนตรีในประเภทอื่นๆ เช่น Piano Saxophone Flute Clarinet Drums เป็นตัน

วงดนตรีทรีโอ Trio

วงดนตรีป๊อป(Pop band)

กับบทเพลงที่ฟังได้อย่างสบายๆ วงดนตรีเป็นจะเป็นส่วนหนึ่ง

ในการร่วมสร้างบรรยากาศของงานเพื่อให้งานของคุณดูดี

อย่างมีเกียรติ จะเป็นบรรเลงอย่างเดียวหรือมีนักร้องสลับ

ก็ได้ บทเพลงที่บรรเลงจะเป็นเพลงทุกประเภททั่วๆไป เช่น

เพลงไทย-สากล, เพลงนานาชาติ, เพลงละคร-ภาพยนต์

เพลงโฆษณา, เพลงโรแมนติก

 

 

 

Trio

3 ชิ้น

1. Piano 2. Duble bass 3. Violin เปียโน (piano)

1. Piano 2. Duble bass 3. Flute เปียโน (piano)

1. Piano 2. Duble bass 3. Saxophone เปียโน (piano)

 

 

 

Quartet

4 ชิ้น

1. Piano 2. Duble bass 3. Violin 4. Flute เปียโน (piano)

1. Piano 2. Duble bass 3. Violin 4. Saxophone เปียโน (piano)

 

 

 

 

 

Quintet

5 ชิ้น

1. Piano 2. Duble bass 3. Violin 4. Flute 5. Drums เปียโน (piano)

1. Piano 2. Duble bass 3. Violin 4. Saxophone 5. Drums เปียโน (piano)

วงดนตรีป๊อปแจ๊ส (PopJazz band)

วงดนตรีป๊อปแจ๊ส (PopJazz band)

กับบทเพลงที่ฟังได้อย่างสบายๆวงดนตรีเป็นจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม

สร้างบรรยากาศของงานเพื่อให้งานของคุณดูดีอย่างแบบเรียบง่าย

รูปแบบแนวเพลงจะเป็นบรรเลงอย่างเดียว หรือมีนักร้องสลับกันก็ได้

บทเพลงบรรเลงจะเป็นในจังหวะ Blues, Swing, Latin (Bossanova)

ballad เป็นต้น การบรรเลงจะเป็นการโต้กัน บทบาทในการบรรเลง

ส่วนใหญ่จะอยู่ที่เครื่องเป่าเช่น Saxophone เป็นสำคัญ

จะไม่นิยมใช้เครื่องสายประเภท Violin ยกเว้น DubleBass

Pop Jazz 3 ชิ้น

1. Piano 2. Duble bass 3. Saxophone
เปียโน (piano)

Pop Jazz 4 ชิ้น

1. Piano 2. Duble bass 3. Saxophone 4 Drums
เปียโน (piano)

วงดนตรีออร์เคสตร้า (Orchestra)

เป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ใช้ผู้บรรเลงอย่างน้อย 40 คน ขึ้นไป

แต่ในปัจจุบันตามสภาพเศรษฐกิจ จะนิยมใช้ผู้บรรเลงประมาณ

15 - 20 คน เหมาะสำหรับงานเทศกาลและงานเลี้ยงสังสรรค์ใน

โอกาสต่างๆเช่น งานแต่งาน งานคอนเสิร์ต งานEvent

ผู้บรรเลงจะต้องมีประสบการณ์กับความสามารถในการบรรเลง

อย่างสูง บทเพลงที่ใช้บรรเลงจะเป็นบทเพลงประเภทเพลง

คลาสสิค เพลงพระราชนิพนธ์, เพลงสากล เพลงไทย เป็นต้น

วงดนตรีประเภทนี้จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีครบทุกประเภทคือ

ประเภทเครื่องสาย, เครื่องลมไม้, เครื่องลมทองเหลือง, เครื่องลิ้มนิ้ว

เครื่องตีกระทบ การจัดวงคำนึงถึงความกลมกลืนของเสียงดนตรี

ประเภทเครื่องสายจะมีจำนวนมากที่สุดในวง ประมาณ 2ใน3 ของ

จำนวนผู้บรรเลงทั้งหมด โดยบทบาทในการบรรเลง จะอยู่ที่ Violin

เป็นส่วนใหญ่

วงดนตรีบิ๊กแบนด์ (Bigband)

เป็นวงดนตรีที่เหมาะกับการเต้นรำ ลีลาส และเอาไว้ฟังเพื่อความไพเราะ รูปแบบแนวเพลงจะเป็นบทเพลงทุกจังหวะ เพลงสนุกสนานจะเป็นช่วงท้ายงาน

เหมาะสำหรับงานเทศกาลและงานสังสรรค์โอกาสต่างๆ , งานคอนเสิร์ต, งานEvent, รวมไปถึง After Party ของงานแต่งงานอีกด้วย

จำนวนผู้บรรเลงจะเหมื่อนกับวงคอมโบ้ 8 ชิ้นแต่เพิ่มจำนวน

เครื่องเป่าให้มากเข้าไปอีก มีจำนวนชิ้นตั้งแต่ 12 ชิ้นขึ้นไป

ทั้งนี้สามารถเพิ่ม"นักร้อง"เพื่อสร้างสีสันของงานให้ดียิ่งขึ้น

แนวเพลงที่ใช้จะเป็นประเภท เพลงละครบรอดเวย์,เพลงแจ๊ส

เช่นเพลงของ เกล็นน์มิลเลอร์(GlennMiller), เพลงพระราชนิพนธ์

รวมถึงเพลงไทย และสากล ทุกยุคทุกสมัยอีกด้วย

8 ชิ้น(Combo)

1. Piano 2. Guitar 3. E.Bass 4. Drums 5. Alto Saxophone 6. Tenor Saxophone 7. Trumpet 8. Trombone

12 ชิ้น

1. Piano 2. Guitar 3. E.Bass 4 .Drums 5..Alto Saxophone 6.-7.Tenor Saxophone 8. Baritone Saxophone

9.-10-11. Trumpet 12. Trombone

14 ชิ้น

13. เพิ่ม Alto Saxophone 14. เพิ่มTrombone

16 ชิ้น

15.เพิ่ม Trumpet 16 .เพิ่มTrombone

วงดนตรีออร์เคสตร้าผสม (Mixed Orchestra)

เป็นวงผสมระหว่างวงแชมเบอร์มิวสิคผสมกับวงบิ๊กแบนด์

สำหรับงานคอนเสิตประกอบเพลงร้อง ใช้ผู้บรรเลงประมาณ

20- 30 คน เหมาะสำหรับงานเทศกาล, งานเลี้ยงสังสรรค์

ในโอกาสต่างๆ, งานคอนเสิร์ต, งาน Event,งานแต่งาน

เพลงที่ใช้บรรเลงจะเป็นแบบเดียวกับวงออร์เคสตร้า

และวงบิ๊กแบนด์

วงดนตรีโยธวาทิต ( Military band)

ประกอบด้วยเครื่องเป่าครบทุกประเภทคือประเภท เครื่องลมไม,้ เครื่องทองเหลือง, และ เครื่องตีกระทบได้แก่ เครื่องดนตรีที่ให้จังหวะ ทั้งหลาย

ทิต ( Military band)

ประเภทวงเดินพาเรด ใช้ในการเดินนำขบวนแถวต่างๆเช่น เดินแฟนตาซี เปิดตัวสิ้นค้า นักกีฬาสี เปิดตัวพนักงาน หรือ เทศกาลต่างๆ

ประเภทวงบาวาเรียน (Bavarian band)

เพลงที่บรรเลงจะเป็นเพลงพื้นเมืองและเพลงมาร์ชเยอรมันเป็นสวนใหญ่

เหมาะสำหรับงาน เทศกาลอาหารเยอรมัน และ เทศกาลเบียร์เยอรมัน

ซึ่งนักดนตรีได้รับการฝึกสอนจากชาวเยอรมันโดยตรง

* ทั้ง 2 วง จะใช้จำนวนผู้บรรเลงอยู่ระหว่างประมาณ 18 ชิ้นข้นไป *